top of page

Renlighet i hälsa

Särskildheter

Nosokomiala sjukdomar är förvärrande faktorer för patienter på sjukhus; uppkomsten av en infektion ökar alltså risken för dödsfall med tre.

För att komma till rätta med denna fråga är städning på sjukhus och kliniker av yttersta vikt för att upprätthålla en ren och hygienisk miljö och på så sätt garantera säkerheten för patienter, medicinsk personal och besökare.

Städprotokoll inom vårdyrken utvecklas strikt, ses över och uppdateras regelbundet för att anpassas till bästa praxis inom hygien och infektionsförebyggande.

De rekommenderade metoderna är att använda impregnerade mikrofibrer, att aldrig använda samma mikrofibrer från ett rum till ett annat (det vi kallar engångsbruk), och att tvätta och desinficera mikrofibrerna i maskinen.

Grundregel: du desinficerar inte en smutsig yta; vilket kräver, vid smuts, två åtgärder, en för att ta bort smutsen, en andra för att desinficera. Att använda en eller två produkter (tvätt- och/eller desinfektionsmedel) har ingen inverkan på rengöringshastigheten.

Tack vare våra Cleanea-maskiner kommer dessa 2 produkter att tillverkas på plats. Den Röda produkten för att desinficera alla ytor såsom sanitetsutrymmen, kranar, dörrhandtag och den Blå produkten för att rengöra och avfetta golv, fönster och möbler.

Vi kan uppskatta städningen av ett rum till 1 pannband och 3 trasor. För att få dessa förhållanden måste du använda alla 8 sidor av dukarna för att använda så lite som möjligt och på så sätt undvika spill (engångsrengöring).

Således byts stödet (papper, mikrofiber) varje gång en ny yta rengörs.

Interne médical qui nettoie les vitres

Driftläge

Städprotokoll inom sjukvården syftar till att eliminera bakterier, förhindra spridning av infektioner och säkerställa optimala sanitära förhållanden.

 

Här är några nyckelpunkter relaterade till städning inom vårdyrken:

Ytor i vårdmiljöer, såsom golv, väggar, bänkar, undersökningsbord och medicinsk utrustning, bör rengöras regelbundet. Detta innebär användning av lämpliga rengöringsprodukter, såsom desinfektionsmedel (röd produkt) och specifika rengöringsmedel, samt korrekta rengöringstekniker för att avlägsna föroreningar.

RENGÖRING YTOR

Återanvändbara medicinska instrument måste desinficeras ordentligt efter varje användning för att förhindra överföring av infektioner från en patient till en annan. Specifika rengörings- och desinfektionsprocedurer införs för varje typ av utrustning, med hänsyn till tillverkarens rekommendationer och gällande föreskrifter.

DESINFEKTION AV MEDICINISK UTRUSTNING

Vissa specifika områden i vårdinrättningar kräver särskild uppmärksamhet när det gäller städning. Dessa kan omfatta operationssalar, intensivvårdsavdelningar, isoleringsrum eller områden som innehåller patienter med smittsamma infektioner. Särskilda protokoll finns på plats för rengöring och desinfektion av dessa känsliga områden, med särskild uppmärksamhet på riskerna för korsinfektion.

RENGÖRING AV KÄNSLIGA OMRÅDEN

Sjukvårdsinrättningar måste följa strikta protokoll för biomedicinsk avfallshantering. Detta inkluderar korrekt insamling, sortering, förpackning och kassering av avfall såsom använda sprutor, smutsiga förband, medicinska kemikalier och andra potentiellt farliga material.

BIOMEDISK AVFALLSHANTERING

Det är viktigt att utbilda städpersonal i vårdinrättningsspecifika städprotokoll och tekniker. Detta inkluderar att lära sig korrekta rengöringsmetoder, korrekt användning av rengöringskemikalier och utrustning och medvetenhet om riskerna med exponering för patogener.

PERSONALUTBILDNING

Ytorna som ska rengöras är indelade i zoner, beroende på den infektionsrisk som patienten utsätts för och var och en med sitt protokoll: 

Zon 1: Minimala risker (hallar, kontor, äldreboenden, tekniska och administrativa tjänster etc.)

Zon 2: Medelstora risker (cirkulationer, hissar, trappor, väntrum, förlossningsrum, rehabiliteringsrum, psykiatri, apotek, tvätt, toaletter, etc.)

Zon 3: Allvarliga risker (intensivvård, nödsituationer, förlossningsrum, barnkammare, kirurgi, pediatrik, medicin, radiologi, laboratorier, obduktionsrum, etc.)

Zon 4: Mycket höga risker (operationsavdelning, transplantationsavdelning, neonatologi, brännskador, etc.)

Médecin qui enlève ses gants

Per rum behöver du 400 g mikrofiber, vilket motsvarar 1 pannband på 200 g och 3 dukar á 80 g.

Till exempel för en klinik med 100 bäddar kommer det att finnas mer än 50 kg mikrofiber att rengöra och impregnera varje dag.

 

Vilket leder till att en 8 kg maskin, 80% fylld, går 9 timmar om dagen.

Vissa anläggningar föredrar att ha två 6 kg maskiner för att övervinna tekniska problem.

För förimpregnering är det accepterat att en impregneringsgrad på 100 %  (100 ml per 100 g remsa), tillåter rätt restfuktighet att rengöra 20 till 40 m² (samma för trasor).

Vissa mätvärden

Médecin qui désinfecte une table
bottom of page